Nieuw Clubgebouw

DSC04345 DSC04353 DSC04347 DSC04357

clubhuis

Alle informatie over de bouw van het nieuwe clubhuis vind u hier.

De laatste kans op een certificaat!

De certificaten actie om geld bij te dragen aan de bouw van het nieuwe clubhuis loopt bijna ten einde. Een actie die zoveel succes heeft gehad dat er nog slechts 4 certificaten over zijn!

Wie van de leden of ondersteuners van VEO helpt om de actie ook echt af te ronden en een van die laatste 4 certificaten af te nemen?

Nog even een korte uitleg van deze actie:

 • We vragen mensen om € 1000,= (of een veelvoud daarvan) aan VEO te lenen zonder daarvoor rente te ontvangen;
 • Zij ontvangen daarvoor een genummerd certificaat van lening;
 • Vanaf 2015 worden er jaarlijks 3 nummers uitgeloot, waarvan de certificaathouders hun inleg terug ontvangen.Certificaat.jpg

Lees voor meer informatie de flyer over deze actie of het volledige reglement voor deze actie. Diegenen die willen deelnemen, kunnen hier het inschrijfformulier downloaden en daarna ingevuld opsturen aan Gerard van der Schoor (gvanderschoor@ziggo.nl).

Draag een steentje bij aan de bouw van het nieuwe clubhuis!

We hebben hier al eerder geschreven over de acties die er gevoerd worden om geld in te zamelen voor de bouw van het nieuwe clubhuis. Vanaf nu is er een nieuwe actie gestart, namelijk de mogelijkheid om stenen te kopen voor het nieuwe clubhuis. Elke baksteen kost € 50,= en het staat iedereen uiteraard vrij om er zoveel te kopen als hij wil. Als elk VEO-lid nu eens 4 stenen zou kopen, dan komen we een heel eind in de goede richting. En heb je dat geld niet zelf, zorg er dan voor dat je ouders, kinderen of ander familielid een beetje helpt, zodat je toch aan de 4 stenen komt!

Hoe werkt het? Je kunt dit helemaal online doen: ga naar de www.veokorfbal.nl/muur en klik op “JA IK KOOP STENEN” en de rest wijst zich vanzelf. Je kunt helemaal veilig betalen via IDEAL.

Dus koop nu 1 of meer stenen en help VEO op een digitale manier om aan het geld te komen om zo echte stenen te kopen voor een echt clubhuis!

 


Een VEO-certificaat : ondersteun de bouw van het nieuwe clubhuis met een lening – 08/04/2014

Vrijwel ongemerkt is de eerste actie, om geld in te zamelen voor de bouw van het nieuwe clubhuis,  van start gegaan. Verschillende leden, oud-leden en relaties zijn benaderd met de vraag of zij renteloos geld wilden lenen aan VEO . Die leningen, € 1000,= elk, zijn gekoppeld aan 75 genummerde certificaten waarvan er vanaf 2015 jaarlijks 3 zullen worden terug betaald. Deze eerste inschrijving was een groot succes, van de 75 certifica

ten zijn er nu al 60 afgenomen!

Dat betekent dat er nog 15 certificaten over zijn. De vraag is daarom nu of er nog VEO-leden of andere lezers van deze website zijn, die nog niet zijn benaderd, maar die wel belangstelling hebben om VEO op deze manier te helpen.

Nog even een korte uitleg van deze actie:

 • We vragen mensen om € 1000,= (of een veelvoud daarvan) aan VEO te lenen zonder daarvoor rente te ontvangen;
 • Zij ontvangen daarvoor een genummerd certificaat van lening;
 • Vanaf 2015 worden er jaarlijks 3 nummers uitgeloot, waarvan de certificaathouders hun inleg terug ontvangen.Certificaat.jpg

Lees voor meer informatie de flyer over deze actie of het volledige reglement voor deze actie. Diegenen die willen deelnemen, kunnen hier het inschrijfformulier downloaden en daarna ingevuld opsturen aan Gerard van der Schoor (gvanderschoor@ziggo.nl).

 

 


Financiële acties voor het nieuwe clubgebouw – 08/03/2014

Behalve over het clubhuis zelf, zal deze plek dus ook worden gebruikt om informatie te verstrekken over de financiële acties die we gaan uitvoeren om het nieuwe clubhuis te bekostigen.

En een van die eerste acties heeft al plaats gevonden op 14 februari. De Familie Bingo die toen is gehouden heeft het mooie bedrag van  EUR 242,50 opgeleverd. Samen met eerdere acties zoals het voorspellen van de uitslagen van VEO 1 staat de teller nu op EUR 1397,01. Een mooi begin, maar we zijn er nog lang niet. Blijf daarom deze site volgen!


Stand van zaken nieuw clubgebouw – 30/01/2014

Vorige week heb ik al aangegeven hoe we de werkzaamheden hebben verdeeld met betrekking tot de realisatie van het clubgebouw. Deze keer een update over de resultaten/activiteiten van afgelopen week.

Allereerst hebben we een trekker gevonden voor de financiering van het clubgebouw. Het is er echter niet één, maar meteen drie. Peter Jongenburger, Gerard van der Schoor en Fred Breedveld hebben na overleg met elkaar besloten deze belangrijke kar de komende maanden te gaan trekken en krijgen hiervoor vanuit het bestuur alle support. Zij zullen vooral gaan kijken naar de grote acties als een loterij, uitgifte van certificaten en een actie met de jeugd. Hiervoor zijn op de achtergrond al een aantal zaken opgestart. Maar ook de andere acties die al lopen zullen zij bekijken. Het verzoek is aan een ieder die ideeën heeft omtrent acties dit met deze heren kort te sluiten. Jeroen Breeschoten zal de communicatie op zich nemen rondom deze activiteiten.

En als we het dan toch over communicatie hebben: op de VEO-website wordt op dit moment een site opgezet waar we al het nieuws omtrent de nieuwbouw zullen plaatsen. Hier kun je terecht om een beeld te krijgen hoever we zijn met de financiering, hoe het ontwerp van het clubgebouw er uit ziet en updates over de financiering, de bouw en de stichtingen.

Deze week zitten we met Catch om de overname van ons huidige clubgebouw op papier vast te leggen in een voorlopige koopovereenkomst. Daarmee is een tweede belangrijke stap gezet in de financiering van ons nieuwe onderkomen.

Vorige week hebben we met de wethouder en CATCH en EHC om tafel gezeten over de te vormen beheerstichting. Afgesproken is dat we streven om per 1 april de stichting opgericht te hebben. Half februari komen we weer bij elkaar om de concept statuten te bespreken en hoe we met elkaar gaan samenwerken.

Namens het bestuur,

Jan Jaap van Leusden
voorzitter


Stand van zaken nieuw clubgebouw – 20/01/2014

Het is al enige tijd stil geweest rondom de realisatie van het nieuwe clubgebouw. In november hebben we een extra ledenvergadering gehad, de gemeente heeft in december definitief besloten om geld beschikbaar te stellen en nu is het aan ons om het clubgebouw daadwerkelijk te realiseren.

Op de ledenvergadering in november heeft de vereniging akkoord gegeven op de volgende zaken:

 • Akkoord voor de verkoop van het clubgebouw
 • Akkoord voor de investering van maximaal € 150.000 die VEO moet doen en de daarbij behorende financiering. Hiervoor sluiten we mogelijk een lening af voor maximaal € 100.000 en € 25.000 komt uit eigen middelen. De resterende € 25.000 moet uit acties komen.
 • Akkoord voor opzetten van een beheerstichting Westvliet
 • Akkoord voor opzetten van Stichting Clubgebouw VEO

En dit alles onder de voorwaarden dat:

 • Het huidige clubgebouw verkocht wordt aan Catch
 • De gemeente bijdraagt in de bouw van het clubgebouw voor € 200.000

De belangrijkste voorwaarde, de bijdrage van de gemeente, is ingevuld. De verkoop van het huidige clubgebouw hopen we deze weken in een voorlopig koopcontract vast te leggen. Door invulling van deze voorwaarden betekent dit voor VEO dat wij nu volop aan de slag gaan met de bouw en de rest van de financiering van het clubgebouw en het opzetten van de benodigde stichtingen. Om al deze werkzaamheden behapbaar te houden voor alle betrokkenen hebben we afgelopen week het werk verdeeld. Dit ziet er als volgt uit:

Bouw en inrichting Clubgebouw: Dit deel wordt getrokken door Remco Breedveld. Samen met Anton van Heusden, Milo Dest, Fred Verschoor zal hij zorgen voor de bouw van het clubgebouw. Mariska Breedveld zal samen met Femke Korving, Ingrid Jongeburger en Chris Verschoor de inrichting voor haar rekening nemen. De komende tijd wordt het ontwerp definitief gemaakt, zullen er aannemers uitgenodigd worden om hun prijs te geven voor de bouw van het nieuwe clubgebouw, en zal er een vergunningaanvraag bij de Gemeente Den Haag worden gedaan. De verwachting is dat het clubgebouw eind dit jaar gereed zal zijn.

Financiering Clubgebouw: Deze leden zullen zich bezig (gaan) houden met allerlei acties die geld op moeten leveren voor VEO. Zo zijn er al acties geweest met het raden van de score bij VEO 1 en de oliebollenactie, maar we zullen meer acties nodig hebben om het eventueel te lenen bedrag zo klein mogelijk te houden voor VEO. We zijn nog bezig met het vinden van een trekker voor deze activiteiten. Ed van de Bosch zal als penningmeester deelnemen aan deze groep en samen met Ans Verschoor, Chris Boogert, Marlies en Judith Mulder, Janneke Zoutenbier, en Mark van der Weijden de ideeën die er zijn om geld te verkrijgen voor VEO, verder uitwerken.

Opzetten en invulling geven aan stichtingen en wijzigen statuten: Het laatste deel van de werkzaamheden betreft het opzetten van twee stichtingen. Eén samen met Catch en EHC voor het sportpark en één voor de realisatie van het clubgebouw. Maar met het opzetten van beide stichtingen zullen ook de statuten van onze vereniging wijzigen en dat betekent dat we die in de komende maanden gaan aanpassen. Dit traject wordt door Jan Jaap van Leusden getrokken en verder ingevuld met Fred Breedveld en Gerard van der Schoor.

Bij de verschillende trajecten zullen of zijn al meer mensen voor benaderd. Leden die een bijdrage willen leveren aan één van bovengenoemde activiteiten, kunnen zich wenden tot de genoemde trekkers of Ed van de Bosch in het geval van de financiën. De komende maanden zullen we een ieder zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden over de voortgang van het nieuwe clubgebouw. Maar vragen mag natuurlijk ook altijd!

Namens het bestuur,

Jan Jaap van Leusden