Algemene informatie pupillen

Wedstrijdsec. Jeugd D, E, F Karin Welschen 06-11041965
TC (voorzitter) Angela Vogt veo.tcjeugd@gmail.com
2e hands VEO-kleding    
Contactpersoon D-jeugd Christiaan Enderink  
Contactpersoon E-jeugd vacant  
Contactpersoon F/Kangoeroes Angela Vogt  

Trainingstijden veld 2017/2018
Team Maandag Woensdag Zaterdag
D1 18.00 – 19.00 KGR A 18.00 – 19.00 KGR A
D2 18.00 – 19.00 KGR A 18.00 – 19.00 KGR A
E1 18.00 – 19.00 KGR B 18.00 – 19.00 KGR B
E2 18.00 – 19.00 KGR B 18.00 – 19.00 KGR B
E3 18.00 – 19.00 KGR B 18.00 – 19.00 KGR B
F1 18.00 – 19.00 GRAS 18.00 – 19.00 GRAS
F2 18.00 – 19.00 GRAS 18.00 – 19.00 GRAS
Kangoeroes 10.00 – 11.00 GRAS

 

Trainingstijden zaal

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG ZATERDAG
VEO D1 17:00 – 18:00 Essesteijn 18:00 – 19:00 Essesteijn
VEO D2 17:00 – 18:00 Essesteijn 17.00- 18.00 Essesteijn
VEO E1 18:00 – 19:00 Maartenshal 17:00 – 18:00 Essesteijn
VEO E2 18:00 – 19:00 Maartenshal 18:15 – 19:15 Maartenshal
VEO E3 18:00 – 19:00 Maartenshal 18:15 – 19:15 Maartenshal
VEO E4 18:00 – 19:00 Maartenshal 17:00 – 18:00 Essesteijn
VEO F1 18:00 – 19:00 Maartenshal 17:15 -18:15 Maartenshal
Instroom 18:00 – 19:00 Maartenshal 17:15 -18:15 Maartenshal
KANGOEROES 10:00 – 11:00 Maartenshal